به سایت مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی خوش آمدید.

previous pauseresume next

طرح های انجام شده

لیست طرح های تحقیقاتی پایان یافته

 

تهیه نسخه فارسی پرسشنامه نشانه های مجرای تحتانی ادرار ICIQ-MLUTS-Long form آقای عباسعلی پورمومنی
تهیه نسخه فارسی پرسشنامه نشانه های مجرای تحتانی ادرار ICIQ-MLUTS آقای عباسعلی پورمومنی

بررسی ارتباط مشکلات رفتاری کودکان ۷ تا ۱۳ ساله مبتلا به فلج مغزی و افسردگی مادران

میثم روستایی- خدیجه خزاعلی –شیوا عابدی –زهرا قاسمی –آزاده رحیمی –سپیده تیموریان –مریم یزدی

بررسی تعادل استاتیک بیماران مبتلا به اختلالات دهلیزی

Static balance in patients with vestibular disorders

دکتر حسین طالبی- دکتر محمدتقی کریمی –دکتر سید حمیدرضا ابطحی- نیلوفر فرشته نژاد

 

بررسی الگوی حرکتی ناحیه ی کمری _لگنی  طی حرکت فعال چرخش خارجی مفصل ران در دو گروه از افراد با کمر درد مزمن غیراختصاصی–( افراد بدون فعالیت حرکتی اختصاصی و افرادی با فعالیت حرکتی اختصاصی نیازمند چرخشی تنه و اندام های تحتانی)

Investigation lumbopelvic movement pattern during active hip external rotation in LBP people with and without rotational demand activity.‎

دکتر محمد جعفر شاطر زادهیزدی- دکتر محمد تقی کریمی

 

همکاری اساتید

دانشگاه جندی شاپور اهواز-

مقایسه ی الگوهای حرکتی ناحیه ی کمری-لگنی-رانی زیرگروه بیماران کمردردی مبتلا به سندرم Flexion + Rotationبا گروه افراد سالم.

Comparison of the lumbopelvic movement patterns between low back pain patients with flexion + rotation syndrome and healthy people.‎

میثم صادقی ثانی

فریده دهقان منشادی

دکتر عباس رحیمی

دکتر محمد تقی کریمی

دکتر اکبرزاده

تاثیر سطوح بافتی در فضای داخل کفش برتعادل افراد سالمند

The effect of textured material used in the footwear on the balance of elderly people

دکتر ابراهیم صادقی ، فرشته سالاری مقدم

بررسی اختلالات حسی اندام ها و ارتباط آن ها با متغییر های تعادل و کیفیت زندگی در  افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

Extremity sensory impairments in people with multiple sclerosis and their relationship with balance and quality of life outcomes

دکتر ابراهیم صادقی

اکرم جمالی

 

مقایسه تأثير خستگي عضلات ابداکتور و اکسترنال روتيتور هيپ بر روي بالانس استاتیک افراد مبتلا به سندرم دردناکپتلوفمورال

The comparison of hip abductors with hip external rotator muscles fatigue on static standing balance in subjects with and without patellofemoral pain syndrome

دکتر جاوید مستمند- دکتر نیما جمشیدی- مهری شاکری نسب

 

بررسی تأثیر فعالیت شناختی بر الگوی حرکتی مفصل پا و مچ پا و متغیر­های مکانی-زمانی راه رفتن در افراد مبتلا به بی­ثباتی عملکردی مچ پا

دکتر سعید فرقانی- مجتبی حشمتی پور- صنم توکلی اسکویی

اختلالات حسی در پای افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با متغیرهای تعادل و کیفیت زندگی افراد

دکتر صادقی

فرشته نژاد

بررسی تاثیر ارتزهای سخت ستون فقرات بر الگوی راه رفتن، تعادل و میزان انرژی مصرفی افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک

آقای دکتر محمد تقی کریمی –مهسا کاویانی     

 

اثر ترکیبی مهارت شنا با ورزش در آب بر هزینه مصرف انرژی، خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دکتر مروی- دکتر مهرداد عنبریان- دکتر محمدتقی کریمی-

 

دانشگاه بوعلی همدان

اثر ترکیبی مهارت شنا با ورزش در آب بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

اثر ترکیبی مهارت شنا با ورزش در آب بر الگوی راه رفتن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (آتاکسی مخچه ایی و اسپاستیک)

مقایسه عملکرد افراد مبتلا به قطع عضو بالای زانو در استفاده از مفاصل هوشمند و سنتی زانو

فاطمه خیری- دکتر محمد تقی کریمی

ارزيابي بار اعمالي بر روي زانو در حين راه رفتن در بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو

خانم دکتر زهراسادات رضاییان –زهره شفیع زادگان

بررسی تاثیر گوه خارجی بافت دار بر بیومکانیک پا و مچ پای افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا طی راه رفتن

effect of textured lateral heel and sole wedge insole on foot and ankle biomechanics in subjects with functional ankle instability

دکتر فرقانی

اکرم جمالی

بررسی تاثیر گوه خارجی بر بیومکانیک پا و مچ پا طی راه رفتن در افراد مبتلا به بی ثباتی عمکلردی مچ پا

The effect of lateral heel and sole wedge insole on foot and ankle biomechanics in subjects with functional ankle instability

باپیرزاده-دکتر فرقانی

 

کارآزمایی بالینی تصادفی ارزیابی تاثیر کفش های غلتکی بر درد، عملکرد و پوسچر و کینماتیک تنه در بیماران مبتلا به اختلال خلفی دیسک کمر

دکتر سعید فرقانی –عاطفه رحیمی

Evaluating the performance of patients with non-specific chronic low back pain during walking based on gait and energy consumption

 

آقای دکتر عبدالکریم کریمی- دکتر محمدتقی کریمی –مریم حسن زهرایی

مقایسه نیروی عکس العمل زمین در افرادی با بی کفایتی لیگامان صلیبی قدامی و افراد سالم در حین اعمال اغتشاشات چرخشی اندام تحتانی

برررسی تاثیر اغتشاشات چرخشی روی نیروی عکس العمل زمین در افرادی با بی کفایتی لیگامان صلیبی قدامی

-Effects of rotational perturbation on Ground Reaction Force (GRF) in Patients with Anterior Cruciate Ligament Deficiency (ACLD)

دكتر جاويد مستمند   - لیلا نجفی

تاثیر طراحی گوه خارجی بر بیومکانیک زانو در افراد مبتلا به استئو آرتریت قسمت داخلی زانو

فریبا احمدی- سعید فرقانی

Assessment of postural stability in various stages of Parkinsones disease

مینا میراحمدی- محمد تقی کریمی-

مقایسه تاثیر ارتز TLSOدر مولفه های کینماتیک ناحیه توراکولومبوساکرال ستون فقرات

مهدی ایزدپناه- طاهری

A comparision of biofeedback Therapy  with and without Botolonium toxin-A   on synkinesis in patients with facial nerve palsy.‎

سحر اسدی- آقای پورمومن

 

تعیین پایایی و روایی ترجمه فارسی پرسش نامه آنژین سیاتل در بیماران سکته قلبی

مهدیه راوند- دکتر رضاییان

بررسی تاثیر نوع پنج پروتز بر تعادل ایستگاهی افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانوی یک طرفه

دکتر محمد تقی کریمی –مصطفی کمالی

تاثیر پوسچر پرونیتوری پا و گوه ی داخلی پاشنه و کف پا بر تعادل استاتیک و فیلدهای زمانی مکانی راه رفتن در سالمندان

فاطمه همتی, سعید فرقانی

Relationship between pain, Fear Avoidance Beliefs and parameters of stability in non specific Chronic Low Back Pain

 

دکتر عبدالکریم کریمی- مرضیه سعیدی

 

بررسی هماهنگی بین مفاصل در ایستادن از حالت نشسته و نشستن از حالت ایستاده در بیماران مبتلا به کمردردغیر اختصاصیمزمن

سحر امیررجب

دکتر مظاهری

بررسی اثرکوتاه مدت کینزیوتیپینگ عضله گاستروکنمیوس روی کنترل پوسچر بیماران مبتلا به  ضایعه استروک

فاطمه جلایی- آقای پورمومن

بررسی اثرات رقابتی درد و ترس از درد بر کنترل پوسچر بیماران مبتلا به کمردرد.

دکتر مظاهری- الهام حیدری

تاثیر تمرینات منتخب ژیمیناستیک بر ثبات پاسچر و دامنه حرکتی مفاصل و قدرت عضلانی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

سعیدی- دکتر صادقی

 

دانشگاه ازاد خوراسگان

بررسی تاثیر آنی زانوبند سه نقطه فشار بر نیروی عکس‌العمل مفصل زانو در افراد مبتلا به استئوآرتریت داخلی

آقای دکتر محمد تقی کریمی –پرستوسلجوقیان

بررسی تأثیرکفش های غلتکی بر تعادل در طی ایستادن طولانی

آقای دکتر سعید فرقانی –راضیه طهماسبی

بررسی نتایج بازسازی لیگامان های زانو با استفاده از اتوگرافت تاندون پرونئوس لانگوس به علاوه تاندونهای همسترینگ

دکتر خلیل ا.. ناظم

آقای میربد-دکتر محمد تقی کریمی-علی مهرابی

 

 

بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی بر ویژگی راه رفتن، تعادل و هزینه مصرف انرژی بیماران مبتلا به آسیب نخاعی

Evaluation the effect of exercise programe on gait , balance, and energy consumption parameters of spinal cord injury individuals.‎

حمید کارگر شورکی- وحید ذوالاکتاف- محمدتقی کریمی

 

کارشناسی ارشد تربیت بدنی- دانشگاه اصفهان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتباط با ما

 

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۹-۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

ایمیل: muigaitlab@gmail.com